Terug naar alle cursussen

Cursus Posturologie – Diafragmata en de osteopathische integratie

  • 9, 10 en 11 maart 2023 en 19, 20 en 21 oktober 2023
  • Hotel Van der Valk Brugge - Oostkamp
  • Een organisatie van OnTrack, de opleidingsdivisie van RUNNING AND MORE, Sports Medical Lab
  • Docent: Danny Debouver DO en Rik Hoste DO
  • 42 opleidingsuren
  • Registratienummer KMO-portefeuille: DV.O243558
  • ACCREDITATIE van GNRPO, NOF en NRO

De cursus

Wat brengt kennis over posturologie en de diafragmata jou bij als osteopaat?

Deze cursus handelt over het belang van de posturologie en de diafragmata voor een verfijnde osteopathische diagnostiek en efficiënte behandelingen.
Vanuit fylogenetisch en ontogenetisch standpunt bekijken we enerzijds in detail de evolutie van het menselijk lichaam in functie van de rechtopstaande houding en anderzijds het belang van de verschillende diafragmaniveaus hierin.
We bespreken aan de hand van de wetenschappelijke en osteopathische literatuur hoe deze niveaus zich verhouden tot elkaar.
Je krijgt de specifieke diagnostische testen voor de diafragmata aangeleerd, welke inhibitietesten zinvol zijn en hoe je ze integreert in de differentiaaldiagnostiek, welke behandelingsprincipes gelden en welke normalisatietechnieken je kan toepassen. In de praktijksessies oefenen we dit samen in.

Concreet begrijp je en ken je na deze cursus alles over
• vorm en gedrag van de verschillende diafragmata en hun onderlinge relatie, uitgaande van de evolutieleer, embryologie, anatomie, neurologie en fysiologie;
• functie en dysfunctie van de verschillende diafragmata in relatie tot statiek en voortbeweging.

Je zal na afloop in staat zijn om in de eigen praktijk
• diagnostische testen te doen van de verschillende diafragmata;
• de juiste inhibitietesten toe te passen;
• vlot en handig te zijn bij het behandelen en bij het uitvoeren van de normalisatietechnieken ter hoogte van de verschillende diafragmata.

posturologie foto

De totale cursus bestaat uit 2 inhoudelijk op mekaar aansluitende modules.

Inhoud Module 1
We vertrekken vanuit de algemene, wetenschappelijke kijk op de fylogenese van de rechtopstaande houding. Daarnaast bestuderen we het belang van de metabole bewegingen in de embryologische ontwikkeling, de palpatieprincipes en de integratie van inhibitietesten in de osteopathische diagnostiek.
Vervolgens bespreken we het diafragma plantaris: Welke evolutionaire aanpassingen gebeurden er en wat is de functie van het voetgewelf?
We bekijken aansluitend de rol van het neurocranium als één van de diafragmata. Dit is een enorm leerrijke uitbreiding van je kennis over functie/dysfunctie van het neurocraniaal systeem.
Hoe heeft het bekken zich aangepast aan de bipodale stand? Wat is de functie van de bekkenbodem hierin? Hoe jij als osteopaat kan werken met de bekkenbodem, dat wordt in dit hoofdstuk helemaal uitgeklaard.
De branchiale bogen en het stomatognatisch systeem krijg je in detail toegelicht in relatie tot de statiek.
We eindigen met diagnostiek en behandeling van de apertura thoracalis superior in haar posturologische rol.

Inhoud Module II
In de tweede module openen we met het diafragma thoraca-abdominalis, dat vaak ondergewaardeerd is als ingangsweg voor osteopathische behandelingen.
Dysfuncties van het optisch en oculomotorisch systeem kunnen verantwoordelijk zijn voor asymmetrieën in de houding en voor belasting van de onderste extremiteiten. Hoe deze ontdekken? Dat leer je hier.
Het diafragma cranialis en oris uit Module I worden nog verder uitgediept en we bestuderen samen de fylogenetische evolutie van het vestibulair systeem.
Tot slot reiken we je de boeiende synthese aan van alle positionele relaties van de verschillende diafragmata en van hun posturologische rol.

Deze cursus posturologie gaat dus niet enkel over statiek, zoveel is duidelijk! De aangeleerde tools en de verworven kennis zijn beslist ook een grote meerwaarde voor de osteopathische behandelingen bij gelijk welke patiënt.

GOOD  TO KNOW
Diagnostiek en normalisatietechnieken komen in elk onderdeel uitvoerig aan bod en dit telkens met de holistische bril van de osteopaat.
De lessen worden ondersteund door een Powerpointpresentatie, die aan jou als deelnemer per mail wordt bezorgd voor aanvang.
Docenten zijn Danny Debouver DO en Rik Hoste DO. Beide osteopaten hebben meerdere jaren ervaring in hun praktijk én ook als lesgever aan diverse instituten en in postacademische opleidingen.
Maak nader kennis via hun uitgebreid CV.

CV Docent Danny Debouver DO

CV Docent Rik Hoste DO

Praktisch

LESDATA

9, 10 en 11 maart 2023 en 19, 20 en 21 oktober 2023

TIME TABLE

2 x 3 lesdagen van 9u tot 18u

AANTAL OPLEIDINGSUREN

42

TOELATINGSVOORWAARDEN

Diploma Osteopaat DO

TAAL

Nederlands

LOCATIE

Hotel Van der Valk Brugge, Kapellestraat 146, Oostkamp

PRIJS

€ 1160,33 (excl. BTW) + € 243,67 (21% BTW) = € 1404

ACCREDITATIE

ACCREDITATIE van GNRPO, NOF en NRO

BETALINGSMODALITEITEN

volgen in een bevestigingsmail van OnTrack na je inschrijving.

KMO-PORTEFEUILLE

Cursisten uit het Vlaamse Gewest kunnen deze cursus betalen met de KMO- portefeuille. Transport- en verblijfskosten, evenals BTW, komen hiervoor niet in aanmerking.

Registratienummer KMO-portefeuille:

DV.O243558INSCHRIJVINGEN EN BETALINGSMODALITEITEN:
1. Je schrijft in via het formulier onderaan en duidt je keuze van betaling aan (van het cursusgeld zonder BTW).
2. OnTrack bevestigt de ontvangst van je inschrijvingsformulier en stuurt je de factuur.
3. Je betaalt de BTW van € 243,67 ter bevestiging van je inschrijving, zo snel als mogelijk, om je plaats te garanderen.
4. Voor de betaling van het saldo gelden volgende termijnen: Wie verkiest om met KMO-portefeuille te betalen, zorgt ervoor dat de aanvraag tijdig gebeurt, zodat het bedrag zonder BTW (€ 1160,33) tegen 1 maart op onze rekening staat. Dwz dat de doorstorting vanuit je KMO-portefeuille half februari moet gebeurd zijn. Wie de cursus betaalt zonder KMO-portefeuille voldoet aan volgende betalingsvoorwaarden: overschrijving van € 580,17 tegen uiterlijk 1 maart 2023 en van € 580,17 tegen uiterlijk 10 oktober.

ANNULERINGSVOORWAARDEN:

Het cursusgeld* blijft volledig verworven vanaf 24u voor opstart van de lessen, ook als de cursist vooraf verwittigt, de lessen in het verloop ervan staakt of om gelijk welke reden niet op de cursusmodule aanwezig is of kan zijn. Bij annulatie van de cursusmodule door de cursist tussen de 30 dagen en 1 dag voor aanvang bedragen de annulatiekosten 30% van het cursusgeld. Bij annulatie vóór de termijn van 30 dagen zal 10% van het betaalde bedrag worden afgehouden voor de administratieve verwerking van de annulatie. Annulatie dient te gebeuren via mail naar ontrack@runningandmore.be. * Het cursusgeld is voor module 1 € 823, 84, voor module 2 € 580,17. Als een cursist niet toegelaten wordt tot de cursus, wegens te late betaling van het cursusgeld en/of overschrijding van de maximale deelnemerscapaciteit, kan overdracht van de inschrijving naar een volgende editie of terugbetaling van het cursusgeld door Ontrack worden voorgesteld. Indien de cursus geannuleerd wordt bij onvoldoende inschrijvingen, wordt het cursusgeld door OnTrack volledig geretourneerd. Kan de cursus niet doorgaan op de voorziene data door overmacht, dan stelt OnTrack zo snel als mogelijk aan de ingeschreven cursisten nieuwe data voor op de zelfde locatie. Is het voor de cursist onmogelijk om op die alternatieve data deel te nemen, dan kan hij/zij de cursus annuleren mits in achtname van de zelfde voorwaarden als bij een normale annulatie.

Door in te schrijven verklaar je akkoord te gaan met de betalingsmodaliteiten en annuleringsvoorwaarden

Extra
Je kan je dieetwensen doorspelen via het inschrijvingsformulier. We zullen daarmee rekening houden. Wens je te overnachten in Hotel Van der Valk Oostkamp (Brugge), dan kan je rekenen op een voordeeltarief.